Neviete si rady? Zavolajte.

+421 903 772 231
0 ks

Cena spolu s DPH 0.00 €

bez DPH 0.00 €

Prejsť do nákupného košíka

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci po vystavení objednávky potvrdí súhlas s týmito VOP.

1.2. Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť : Ján Volf, v zmysle kontaktných údajov (ďalej len „predávajúci“).

1.3. Kupujúci je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, zamestnania alebo povolania. Nejedná sa teda o spotrebiteľa fyzickú osobu občana, ktorý nakupuje tovar pre osobnú spotrebu, alebo potreby svojej domácnosti.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči predávajúcemu s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti, na dobierku, alebo v  lehote splatnosti faktúry.

2.2. Predmetom objednávky môže byť:

a) Katalógový tovar (ďalej iba „tovar“) – sú výrobky, zaradené v  sortimente predávajúceho a zobrazené v elektronickom obchode (www.volf.sk) s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku, avšak v určitých prípadoch sa jedná len o ilustračný obrázok.

b) Nekatalógový tovar - je tovar ktorý sa nenachádza v bežnej ponuke a je zabezpečený pre kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej e-mailovej alebo osobnej špecifikácie a objednávky.

2.3. Kupujúci môže vystaviť a zaslať objednávku tovaru poštou, e-mailom, faxom, alebo vystavením objednávky v elektronickom obchode predávajúceho www.volf.sk.

2.4. Pre vystavenie objednávky cez elektronický obchod predávajúceho sa kupujúci musí najskôr zaregistrovať, pričom uvádza požadované údaje do registračného formulára.

2.5. Po prijatí objednávky predávajúci odošle e-mailom potvrdenie objednávky - spätnú väzbu, kde uvedie dodacie množstvo a cenu pre jednotlivé položky objednávky a cenu celkom. Objednávku je možné odvolať iba z dôvodu nedodržania podmienok uvedených v potvrdenej objednávke, alebo po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.6. Objednávka na neobvyklé množstvo tovaru a objednávka na nekatalógový tovar musí byť vždy vystavená písomne, prípadne podložená kúpnou zmluvou, a je vždy považovaná za záväznú a neodvolateľnú  objednávku. Predávajúci môže požadovať zálohu vo výške 100% z predajnej ceny tovaru, ak sa nedohodnú inak.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, ak má kupujúci v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu nevyrovnané záväzky po dátume splatnosti.

 

3.      CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. V elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny v EUR bez DPH a s DPH za prislúchajúcu mernú jednotku.

3.2. V prípade prvej objednávky nového zákazníka, alebo v prípade ak kupujúci má v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu neuhradené záväzky po splatnosti, je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred, a to buď formou zálohovej faktúry, platbou v hotovosti do registračnej pokladne predávajúceho, alebo platbu dobierkou pri dodaní tovaru.

3.3. Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr v deň splatnosti uvedený vo faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho, ktorý je uvedený vo faktúre. Základná splatnosť faktúr je 14 dní.

3.4. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o penále z omeškania, pričom penále je stanovené vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

 

4.      DODACIE PODMIENKY

Pri dodaní tovaru prepravnou spoločnosťou, zásielkovou službou k cene objednaného tovaru sa účtujú prepravné náklady.

Pri dodaní tovaru prepravnou spoločnosťou v minimálnej hodnote 10,- EUR bez DPH k cene objednaného tovaru sa účtujú prepravné náklady 4,00 EUR + 20% DPH, t. j. 4,80 EUR s DPH a dobierkový poplatok 1,- EUR + 20% DPH, t. j. 1,20 EUR s DPH. okrem kopírovacieho papiera. Pri objednávke nad 100,- EUR bez DPH prepravné náklady a dobierkový poplatok neúčtujeme, okrem kopírovacieho papiera. Cenu dopravy kopírovacieho papiera kalkulujeme a účtujeme individuálne.

Pri platbe prevodným príkazom bude zásielka odoslaná až po prijatí platby, okrem zmluvne dohodnutých partnerov.

Tovar označený ako DOPREDAJ, alebo AKCIA je v obmedzenom množstve. V prípade že už nie je k dispozícii požadované množstvo Vás budeme informovať.

Ostatné dodacie podmienky sú uvedené v záložke „Doručovanie tovaru“.

 

5.   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. V prípade katalógového tovaru, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť tovar do 14 dní odo dňa dodania tovaru a to iba za podmienok, že tovar je vrátený na náklady kupujúceho a je zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom originálnom obale. Cena tovaru bude kupujúcemu vrátená v plnej výške vrátane ceny za dopravu, ktorá bola účtovaná pri dodaní kupujúcemu.

5.2. Právo odstúpiť od zmluvy kupujúci nemá, ak bol dodaný tovar upravený podľa priania kupujúceho, alebo sa jedná o nekatalógový tovar, alebo sa jedná o neobvyklé množstvo katalógového tovaru.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodaný tovar ani v lehote 30 dní po dátume splatnosti. Po písomnom doručení (e-mailom, poštou) odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu bezodkladne vrátiť tento neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve. V opačnom prípade má predávajúci právo využiť všetky dostupné zákonné prostriedky pre vymoženie dlžnej sumy.

6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 V zmysle ustanovenia 1.3 týchto VOP predávajúci nespracováva osobné údaje zákazníka fyzickej osoby občana, ale len registračné (osobné) údaje právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi. Jadná sa o údaje potrebné pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že údaje získaná od zákazníka používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

Dodávateľ zhromažďuje (osobné) údaje zákazníka v tomto rozsahu: IČO, IČ DPH, DIČ, registrácia - obchodný register alebo živnostenský register, názov spoločnosti, jej fakturačná adresa, adresa dodania, (bankové spojenie, číslo účtu - nepovinný údaj), e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo, webová adresa, ďalej meno, priezvisko, prípadne titul a funkčné zaradenie, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail na pracovisko pracovníkov spoločnosti s ktorými prichádza do kontaktu pri plnení obchodných vzťahov.

Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto VOP . Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. V zmysle zákona o Ochrane osobných údajov ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu zaregistruje do systému fyzická osoba občan, tak všetky jeho údaje budú bezprostredne vymazané!

7.  REKLAMÁCIE

7.1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom.

7.2. Reklamácie môže kupujúci uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho  nasledovne:

v lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:

-  na druh, množstvo alebo na zjavné vady

Ostatné podmienky sú uvedené v záložke „Záručné podmienky“

 

8.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo vzájomnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2. Tieto VOP sú platné od 1.1.2014 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak.

Doprava Bratislava
zdarma nad 30,- € bez DPH

Doprava Slovensko
zdarma nad 100,- € bez DPH, okrem kopírovacieho papiera

Potrebujete poradiť?
02/62247051, 62247059

Dopyt
E-mail: odbyt@volf.sk